ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ
ឯកឧត្តមបណ្ឌិតរដ្ឋ ជាម យៀប ជំរុញអាជ្ញាធរចុះជួយដោះស្រាយនូវកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋាន ឲ្យបានទាន់ពេលវេលា

ឯកឧត្តមបណ្ឌិតរដ្ឋ ជាម យៀប ប្រធានគណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ច ហិរញ្ញវត្ថុ ធនាគារ
និងសវនកម្ម នៃរដ្ឋសភា និងជាតំណាងរាស្រ្ត មណ្ឌលខេត្តព្រៃវែង
បានជំរុញអាជ្ញាធរ
ចុះជួយដោះស្រាយនូវទុក្ខកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋាន
ឲ្យបានទាន់ពេលវេលា។

 ប្រកាសព័ត៌មាន
ញត្តិថ្កោលទោស របស់ ក្រុមសភាជាតិកម្ពុជា​ នៃអ្នកនយោបាយសភាស្រ្តី

ញត្តិថ្កោលទោស
របស់
ក្រុមសភាជាតិកម្ពុជា​
នៃអ្នកនយោបាយសភាស្រ្តី

 សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីថ្លែងការណ៍ របស់ រដ្ឋសភា​ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

សេចក្តីថ្លែងការណ៍
របស់
រដ្ឋសភា
​នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា