ជ្រើសរើស ៖​ ពាក្យស្វែងរក ៖    
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្រ្តៃយ៍នៃរដ្ឋសភា ថ្ងៃចន្ទ ទី២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣
រៀបរៀងដោយ​ ៖​​ NARA1472 កាលពី (3/26/2023 8:47:11 PM ) (បើកមើលចំនួន​ : 15ដង)  

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
ស្តីពី
លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្រ្តៃយ៍នៃរដ្ឋសភា
ថ្ងៃចន្ទ ទី២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្រ្តៃយ៍រដ្ឋសភា នៅថ្ងៃពុធ ទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣
រៀបរៀងដោយ​ ៖​​ NARA1472 កាលពី (3/21/2023 9:59:33 PM ) (បើកមើលចំនួន​ : 25ដង)  

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
ស្តីពី
លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្រ្តៃយ៍រដ្ឋសភា
នៅថ្ងៃពុធ ទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីលទ្ធផលនៃការចូលរួម “វេទិកាបាគូសកល លើកទី១០” (X Global Baku Forum)
រៀបរៀងដោយ​ ៖​​ NARA1472 កាលពី (3/13/2023 1:28:11 AM ) (បើកមើលចំនួន​ : 35ដង)  

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីលទ្ធផលនៃការចូលរួម “វេទិកាបាគូសកល លើកទី១០” (X Global Baku Forum)
ក្រោមមូលបទ “ពិភពលោកពេលនេះ៖ បញ្ហាប្រឈម និងក្តីសង្ឃឹម” ពីថ្ងៃទី៧ ដល់ថ្ងៃទី១២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣
នៅទីក្រុងបាគូ សាធារណរដ្ឋអាស៊ែបៃហ្សង់ ដែលរៀបចំដោយ មជ្ឈមណ្ឌលអន្តរជាតិនីហ្សាមី ហ្គាន់ចាវី
(Nizami Ganjavi International Center-NGIC) 

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ អគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភា នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
រៀបរៀងដោយ​ ៖​​ NARA1472 កាលពី (3/6/2023 1:05:44 AM ) (បើកមើលចំនួន​ : 27ដង)  

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
របស់
អគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភា
នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីលទ្ធផលសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាជាវិសាមញ្ញ នីតិកាលទី៦ ថ្ងៃអង្គារ ទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣
រៀបរៀងដោយ​ ៖​​ NARA1472 កាលពី (2/27/2023 6:46:20 PM ) (បើកមើលចំនួន​ : 74ដង)  

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
ស្តីពី
លទ្ធផលសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាជាវិសាមញ្ញ នីតិកាលទី៦
ថ្ងៃអង្គារ ទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្រ្តៃយ៍នៃរដ្ឋសភា ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣
រៀបរៀងដោយ​ ៖​​ NARA1472 កាលពី (2/22/2023 8:06:33 PM ) (បើកមើលចំនួន​ : 25ដង)  

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
ស្តីពី
លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្រ្តៃយ៍នៃរដ្ឋសភា
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីលទ្ធផលសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាជាវិសាមញ្ញ នីតិកាលទី៦ ថ្ងៃពុធ ទី៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣
រៀបរៀងដោយ​ ៖​​ NARA1472 កាលពី (2/8/2023 12:35:31 AM ) (បើកមើលចំនួន​ : 60ដង)  

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
ស្តីពី
លទ្ធផលសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាជាវិសាមញ្ញ នីតិកាលទី៦
ថ្ងៃពុធ ទី៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ 

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្រ្តៃយ៍នៃរដ្ឋសភា ថ្ងៃចន្ទ ទី៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣
រៀបរៀងដោយ​ ៖​​ NARA1472 កាលពី (2/5/2023 7:48:07 PM ) (បើកមើលចំនួន​ : 34ដង)  

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
ស្តីពី
លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្រ្តៃយ៍នៃរដ្ឋសភា
ថ្ងៃចន្ទ ទី៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន កិច្ចប្រជុំពិភាក្សារវាងគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេស​ សហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ​ ឃោសនាការ​ និងព័ត៌មាន​ នៃរដ្ឋសភា​ ជាមួយនឹងក្រសួងការបរទេស​ និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ
រៀបរៀងដោយ​ ៖​​ NARA1472 កាលពី (2/2/2023 6:15:27 PM ) (បើកមើលចំនួន​ : 121ដង)  

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
កិច្ចប្រជុំពិភាក្សារវាងគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេស​ សហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ
​ឃោសនាការ​ និងព័ត៌មាន​ នៃរដ្ឋសភា​ ជាមួយនឹងក្រសួងការបរទេស​ និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ​
នៅវិមានរដ្ឋសភា​ នាព្រឹកថ្ងៃទី១​ ខែកុម្ភៈ​ ឆ្នាំ២០២៣

 

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្រ្តៃយ៍នៃរដ្ឋសភា ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣
រៀបរៀងដោយ​ ៖​​ NARA1472 កាលពី (1/25/2023 7:42:14 PM ) (បើកមើលចំនួន​ : 54ដង)  

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
ស្តីពី
លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្រ្តៃយ៍នៃរដ្ឋសភា
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣

មុនដំបូង ថយក្រោយ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
បន្ទាប់ ចុងក្រោយ ជ្រើសរើសចំនួនដែលចង់បង្ហាញ ៖​ ទំព័រ 1 នៃ 51