ជ្រើសរើស ៖​ ពាក្យស្វែងរក ៖    
ព្រឹត្តិបត្រ រដ្ឋសភា ឆ្នាំទី២២ លេខ២៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២
រៀបរៀងដោយ​ ៖​​ NA1472 កាលពី (10/19/2022 11:22:23 PM ) (បើកមើលចំនួន​ : 10ដង)  

ព្រឹត្តិបត្រ
រដ្ឋសភា
ឆ្នាំទី២២ លេខ២៣០
ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២

ព្រឹត្តិបត្រ រដ្ឋសភា ឆ្នាំទី២២ លេខ២២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២
រៀបរៀងដោយ​ ៖​​ NA1472 កាលពី (9/13/2022 2:56:31 AM ) (បើកមើលចំនួន​ : 25ដង)  

ព្រឹត្តិបត្រ
រដ្ឋសភា
ឆ្នាំទី២២ លេខ២២៩
ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២

ព្រឹត្តិបត្រ រដ្ឋសភា ឆ្នាំទី២២ លេខ២២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២
រៀបរៀងដោយ​ ៖​​ NA1472 កាលពី (9/5/2022 1:01:28 AM ) (បើកមើលចំនួន​ : 28ដង)  

ព្រឹត្តិបត្រ
រដ្ឋសភា
ឆ្នាំទី២២ លេខ២២៨
ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២

ព្រឹត្តិបត្រ រដ្ឋសភា ឆ្នាំទី២២ លេខ២២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២
រៀបរៀងដោយ​ ៖​​ NA1472 កាលពី (8/14/2022 9:15:34 PM ) (បើកមើលចំនួន​ : 18ដង)  

ព្រឹត្តិបត្រ
រដ្ឋសភា
ឆ្នាំទី២២ លេខ២២៧
ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២

ព្រឹត្តិបត្រ រដ្ឋសភា ឆ្នាំទី២២ លេខ២២៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២
រៀបរៀងដោយ​ ៖​​ NA1472 កាលពី (8/14/2022 9:15:11 PM ) (បើកមើលចំនួន​ : 13ដង)  

ព្រឹត្តិបត្រ
រដ្ឋសភា
ឆ្នាំទី២២ លេខ២២៦
ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២

ព្រឹត្តិបត្រ រដ្ឋសភា ឆ្នាំទី២២ លេខ២២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២
រៀបរៀងដោយ​ ៖​​ NA1472 កាលពី (6/15/2022 9:25:44 PM ) (បើកមើលចំនួន​ : 21ដង)  

ព្រឹត្តិបត្រ
រដ្ឋសភា
ឆ្នាំទី២២ លេខ២២៥
ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២

ព្រឹត្តិបត្រ រដ្ឋសភា ឆ្នាំទី២២ លេខ២២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២
រៀបរៀងដោយ​ ៖​​ NA1472 កាលពី (6/15/2022 9:25:14 PM ) (បើកមើលចំនួន​ : 33ដង)  

ព្រឹត្តិបត្រ
រដ្ឋសភា
ឆ្នាំទី២២ លេខ២២៤
ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២

ព្រឹត្តិបត្រ រដ្ឋសភា ឆ្នាំទី២២ លេខ២២៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២
រៀបរៀងដោយ​ ៖​​ NA1472 កាលពី (3/22/2022 2:11:25 AM ) (បើកមើលចំនួន​ : 33ដង)  

ព្រឹត្តិបត្រ
រដ្ឋសភា
ឆ្នាំទី២២ លេខ២២៣
ខែមករា ឆ្នាំ២០២២

ព្រឹត្តិបត្រ រដ្ឋសភា ឆ្នាំទី២១ លេខ២២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១
រៀបរៀងដោយ​ ៖​​ NA1472 កាលពី (3/17/2022 7:54:31 PM ) (បើកមើលចំនួន​ : 28ដង)  

ព្រឹត្តិបត្រ
រដ្ឋសភា
ឆ្នាំទី២១ លេខ២២២
ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១

ព្រឹត្តិបត្រ រដ្ឋសភា ឆ្នាំទី២១ លេខ២២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១
រៀបរៀងដោយ​ ៖​​ NA1472 កាលពី (1/20/2022 7:14:45 PM ) (បើកមើលចំនួន​ : 28ដង)  

ព្រឹត្តិបត្រ
រដ្ឋសភា
ឆ្នាំទី២១ លេខ២២១
ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១

មុនដំបូង ថយក្រោយ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
បន្ទាប់ ចុងក្រោយ ជ្រើសរើសចំនួនដែលចង់បង្ហាញ ៖​ ទំព័រ 1 នៃ 11