ជ្រើសរើស ៖​ ពាក្យស្វែងរក ៖    
ព្រឹត្តិបត្រ រដ្ឋសភា ឆ្នាំទី២០ លេខ២០២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០
រៀបរៀងដោយ​ ៖​​ NA1472 កាលពី (2/11/2020 1:18:23 AM ) (បើកមើលចំនួន​ : 92ដង)  

ព្រឹត្តិបត្រ
រដ្ឋសភា
ឆ្នាំទី២០ លេខ២០២
ខែមករា ឆ្នាំ២០២០

មុនដំបូង ថយក្រោយ
1 2 3 4 5 6 7 8 9
បន្ទាប់ ចុងក្រោយ ជ្រើសរើសចំនួនដែលចង់បង្ហាញ ៖​ ទំព័រ 1 នៃ 9