ទំព័រមុខ   » បញ្ជីច្បាប់   » ច្បាប់នីតិកាលទី១   » បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៃរដ្ឋសភា

ឈ្មោះអត្ថបទច្បាប់ ឆ្នាំអនុម័ត
បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៃរដ្ឋសភា ១៩៩៣