ទំព័រមុខ   » បញ្ជីច្បាប់   » ច្បាប់នីតិកាលទី១   » រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (និងវិសោធនកម្មចំនួន៨លើក)

ឈ្មោះអត្ថបទច្បាប់ ឆ្នាំអនុម័ត
រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (និងវិសោធនកម្មចំនួន៨លើក) ១៩៩៣