ទំព័រមុខ   » បញ្ជីច្បាប់   » ច្បាប់នីតិកាលទី៥   » ច្បាប់ស្តីពីម៉ាកសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រទំនិញ

ឈ្មោះអត្ថបទច្បាប់ ឆ្នាំអនុម័ត
ច្បាប់ស្តីពីម៉ាកសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រទំនិញ ៣០-១២-១៣