ទំព័រមុខ   » បញ្ជីច្បាប់   » ច្បាប់នីតិកាលទី២   » ច្បាប់ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឃុំ-សង្កាត់

ឈ្មោះអត្ថបទច្បាប់ ឆ្នាំអនុម័ត
ច្បាប់ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឃុំ-សង្កាត់ ២០០១