រដ្ឋសភាសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជា រដ្ឋកម្ពុជា ១៩៨១-១៩៩៣