ទំព័រមុខ » ព្រឹត្តិប័ត្រប្រចាំខែ » ព្រឹត្តិបត្រ រដ្ឋសភា ឆ្នាំទី១៧ លេខ១៧៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧
ព្រឹត្តិបត្រ រដ្ឋសភា ឆ្នាំទី១៧ លេខ១៧៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧
រៀបរៀងដោយ ៖​ NA0989 ​ នៅថ្ងៃទី (11/9/2017 9:03:14 PM )