ទំព័រមុខ   » បញ្ជីច្បាប់   » ច្បាប់នីតិកាលទី៣   » ច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈតំណាងរាស្រ្ត

ឈ្មោះអត្ថបទច្បាប់ ឆ្នាំអនុម័ត
ច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈតំណាងរាស្រ្ត ២០០៦